Trở về

HÀNH TRÌNH TU HÀNH

05-12-2022

1. Thông qua tìm kiếm Con Đường Tu Hành, nhận thưởng phong phú.

2. Con Đường Tu Hành có 16 chapter, tiến độ đẩy ải thám hiểm ảnh hưởng đến mở khóa chapter.

3. Người chơi có thể tự mở hoặc đóng chapter Con Đường Tu Hành, sau khi đóng nếu vào lại sẽ cài lại chapter đó.

4. Kẻ địch trong Con Đường Tu Hành không thay đổi theo tiến độ trưởng thành của người chơi

5. Thưởng trong Con Đường Tu Hành chỉ được nhận 1 lần