Trở về

CẤP VIP VÀ QUYỀN LỢI CỦA VIP

25-02-2023

Các vị Nhẫn giả thân mến,

Nami xin thông báo nội dung đặc quyền VIP cho các Nhẫn giả. Trong trò chơi, các Nhẫn giả có thể theo dõi chi tiết đặc quyền VIP tại giao diện Vàng --> Shop Vàng, bấm vào Đặc quyền để coi nha

Chi tiết đặc quyền VIP

Cấp VIP

Mốc Vàng

VNĐ

Quà VIP

1

60

tương đương 20.000

60 Mảnh Thư Triệu Tập Hiếm

2

300

tương đương 100.000

60 Mảnh Thư Triệu Tập Hiếm

5 Mảnh Thư Triệu Tập Tinh Anh

3

1000

tương đương 300.000

180 Mảnh Thư Triệu Tập Hiếm

60K EXP Ninja

60K Đồng

4

2000

tương đương 600.000

180 Mảnh Thư Triệu Tập Hiếm

20 Mảnh Thư Triệu Tập Tinh Anh

Chiến Lợi Phẩm III 24h

5

4000

tương đương 1.200.000

200 Mảnh Thư Triệu Tập Hiếm

40 Mảnh Thư Triệu Tập Tinh Anh

Rương Beli Thường x3

6

7000

tương đương 2.200.000

250 Mảnh Thư Triệu Tập Hiếm

60 Mảnh Thư Triệu Tập Tinh Anh

100K EXP Ninja

7

10000

tương đương 3.100.000

300 Mảnh Thư Triệu Tập Hiếm

Thư Triệu Tập Chỉ Định

200K Đồng

8

14000

tương đương 4.300.000

350 Mảnh Thư Triệu Tập Hiếm

Thư Triệu Tập Chỉ Định

Hyorogan III 8h

9

20000

tương đương 6.200.000

400 Mảnh Thư Triệu Tập Hiếm

Thư Triệu Tập Chỉ Định

Rương Tùy Chỉnh Nhẫn Cụ Truyền Thuyết

10

30000

tương đương 9.300.000

450 Mảnh Thư Triệu Tập Hiếm

120 Mảnh Thư Triệu Tập Tinh Anh

2 Chiến Lợi Phẩm III 24h

11

50000

tương đương 15.500.000

500 Mảnh Thư Triệu Tập Hiếm

240 Mảnh Thư Triệu Tập Tinh Anh

4 Chiến Lợi Phẩm III 24h

12

80000

tương đương 24.800.000

600 Mảnh Thư Triệu Tập Hiếm

Rương Tùy Chỉnh Nhẫn Cụ Truyền Thuyết

Voucher Mì HongKong

13

150000

tương đương 46.800.000

200 Rương Ngọc Mặt Trời Chọn

2 Rương Tùy Chỉnh Nhẫn Cụ Truyền Thuyết

80 Voucher Mì HongKong

14

300000

tương đương 93.600.000

100 Voucher Mì HongKong

5 Thư Triệu Tập Chỉ Định

40 Rương Ninja Trận Doanh Hiếm Chọn

15

500000

tương đương 155.900.000

120 Voucher Mì HongKong

8 Thư Triệu Tập Chỉ Định

60 Rương Ninja Trận Doanh Hiếm Chọn

16

1000000

tương đương 311.800.000

130 Voucher Mì HongKong

10 Thư Triệu Tập Chỉ Định

80 Rương Ninja Trận Doanh Hiếm Chọn